Nurq4S3h Dyll4

Kisah Syekh Barsisa

Kisah Syekh Barsisa

Kisah Syekh Barsisa

Kisah Barseso Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu menceritakan, ada seorang ahli zuhud bernama Barseso. Dia beribadah dalam kuil selama tujuh puluh tahun yang tidak pernah bermaksiat sedikitpun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu hilah (rekayasa), maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, “ Adakah di antara kalian yang mampu merusak
Barseso ?” Setan putih berkata kepada Iblis, “ Saya sanggup merusaknya. ” Lalu ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama dan mengenakan sesuatu di atas kepalanya, lalu datang ke kuil Barseso dan memanggilnya. Tetapi dia tidak menjawabnya. Barseso tidak berhenti dari beribadah kecuali setiap sepuluh hari sekali. Tatkala setan putih tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura shalat dan beribadah di dalam kuil itu. Maka setelah Barseso selesai dari shalat dan ibadahnya, dan ingin beranjak keluar, dia melihat setan putih itu tampil seperti ulama yang sedang shalat dan beribadah dengan bentuk yang sangat bagus. Lalu Berseso bertanya kepadanya, “ Kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk shalat, apa yang kamu perlukan ?” Dia menjawab, saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu serta kita bersama beribadah sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga mendoakanku. ” Barseso berkata, “ Saya tidak bisa bersamamu, jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutujukan bagi semua orang mukmin. ” Kemudian dia beranjak shalat dan meninggalkan setan itu. Maka setan itu pun beranjak shalat dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama empat puluh hari. Setelah Barseso selesai shalat, dia
melihat setan sedang berdiri shalat. Tatkala dia melihat kesungguhannya, maka dia berkata kepadanya, “ Apa yang kamu butuhkan ?” Setan menjawab, “ Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu. ” Lalu dia memberi izin naik di kuil dan beribadah bersama Barseso beberapa waktu, tidak berbuka dan tidak berhenti dari ibadah kecuali setelah empat puluh hari bahkan terkadang sampai delapan puluh hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dia dalam beribadah, Barseso merasa rendah hati berada di hadapannya dan kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu. Dan setelah lama beribadah bersama Barseso, setan berkata kepadanya, “ Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya, ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya. ” Kemudian Barseso merasakan sesuatu yang besar dalam batinnya sehingga tidak mau berpisah dengannya karena dianggap lebih baik ibadahnya daripada dirinya. Ringkas cerita, pada saat berpisah, setan mengajari Barseso doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian setan putih itu menggangu seorang gadis Bani Israil yang memiliki tiga saudara laki-laki. Dahulu bapak mereka adalah raja, setelah bapaknya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Lalu setan datang kepada keluarga tersebut dan mengabarkan tentang Barseso yang mampu mengobatinya. Setan menyaratkan agar gadis itu ditinggal bersama Barseso dan mempercayakan kepadanya karena dia seorang ahli ibadah. Pada awalnya Barseso menolak gadis itu untuk dititipkan padanya. Namun akhirnya, saudara-saudaranya membuatkan kuil dekat kuil Barseso dan meninggalkan saudara gadisnya di sana. Setelah selesai shalat, Barseso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka dia mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu, lalu Barseso berdoa dengan doa yang diajarkan setan dahulu. Setan itupun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai shalat lagi, setan itu datang kembali dan menganggagu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka dan setan membisikkan Barseso, “ Gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertaubat. ” Dan setan pun berhasil, Barseso menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu hamil dan terlihat mengandung. Kemudian setan berkata kepada Barseso, “ Celaka kamu Barseso, bila perbuatanmu itu terungkap. Maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat. Dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan pada meraka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya dan kamu tidak kuasa melawannya. ” Maka Barseso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya, lalu dikuburkan di lerang gunung. Pada saat Barseso mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu sehingga tidak tertimbun tanah dan nampak. Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah, tiba-tiba ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaannya, “ Wahai Barseso, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami ?” Dia menjawab, “ Setan datang dan aku tidak mampu melawannya. ” Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari dalam suasana duka, setan datang dalam mimpi saudara gadis itu yang paling besar dan memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun, orang tersebut tidak mempercayai mimpi itu dan meyakininya berasal dari setan. Setelah tiga malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara paling besar tadi, namun tidak dihiraukan maka setan mendatangi kakak yang kedua dan ketiga, memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka dan ternyata sama. Lalu setan mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaiannya yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang diberitakan olehnya. Kemudian mereka pulang kepada keluarga dan familinya, lalu mendatangi kuil Barseso dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya lalu dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisiki Barseso, “ Kamu membunuhnya kemudian kamu ingkar, akuilah perbuatan itu, ” sehingga akhirnya Barseso mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Dan sesungguhnya kebanyakan setan bisa masuk dan menggoda orang- orang yang sedikit ilmunya. Pada saat disalib, setan putih mendatanginya. Lalu setan menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya dengan bersujud kepada setan. Barseso menyetujuinya dan bersujud kepadanya. Setelah itu setan pun meninggalkannya dan berujar, “ Wahai Barseso! Inilah yang saya kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam. ” Allah Ta ’ ala berfirman dalam QS. Al-Hasyr: 16-17, ِﻞَﺜَﻤَﻛ ِﻥﺎَﻄْﻴَّﺸﻟﺍ ْﺫِﺇ َﻝﺎَﻗ ِﻥﺎَﺴْﻧِﺈْﻠِﻟ ْﺮُﻔْﻛﺍ ﺎَّﻤَﻠَﻓ َﺮَﻔَﻛ َﻝﺎَﻗ ﻲِّﻧِﺇ ٌﺀﻱِﺮَﺑ َﻚْﻨِﻣ ﻲِّﻧِﺇ ُﻑﺎَﺧَﺃ َﻪَّﻠﻟﺍ َّﺏَﺭ َﻦﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟﺍ َﻥﺎَﻜَﻓ ﺎَﻤُﻬَﺘَﺒِﻗﺎَﻋ ﺎَﻤُﻬَّﻧَﺃ ﻲِﻓ ِﺭﺎَّﻨﻟﺍ ِﻦْﻳَﺪِﻟﺎَﺧ ﺎَﻬﻴِﻓ َﻚِﻟَﺫَﻭ ُﺀﺍَﺰَﺟ َﻦﻴِﻤِﻟﺎَّﻈﻟﺍ “ Seperti (bujukan) syaitan ketika dia berkata kepada manusia: "Kafirlah kamu", maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam". Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang dzalim. ” (Diringkas dari Mashaibul Insan min Makaid syaithan oleh Syaikh al-Maqdisi al-Hanafi, Imam Thabari menyebutkan kisah Barseso ini dalam tafsirnya QS. Al-Hasyr: 16-17 dari jalur Ibnu Mas ’ ud, Ibnu Katsir dalam al- Bidayah wa Nihayah Juz II)

Percakapan Nabi SAW Dengan Iblis Laknatullah

Percakapan Nabi SAW Dengan Iblis Laknatullah

Percakapan Nabi SAW Dengan Iblis Laknatullah

Suatu ketika Allah SWT memerintahkan seorang Malaikat menemui Iblis agar menghadap Baginda Rasul saw untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disuka maupun yang dibencinya. Hal ini dimaksudkan untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad saw dan juga sebagai peringatan dan perisai umat manusia.
Kemudian Malaikat itupun mendatangi Iblis dan berkata : “Hai Iblis! Engkau diperintah Allah untuk menghadap Rasulullah saw. Bukalah semua rahasiamu dan jawablah setiap pertanyaan Rasulullah dengan jujur. Jika engkau berdusta walau satu perkataanpun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu serta disiksa dengan azab yang amat pedih”.
Mendengar ucapan Malaikat yang dahsyat itu, Iblis sangat ketakutan, maka segera ia menghadap Rasulullah saw dengan menyamar sebagai orang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai yang panjangnya seperti ekor lembu.
Iblis pun memberi salam sampai 3 (tiga) kali salam, Rasulullah saw tidak juga menjawabnya, maka Iblis berkata : “Ya Rasullullah! Mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?” Maka jawab Nabi dengan marah : “Hai musuh Allah! Kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu? Jangan kau coba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam as sehingga beliau keluar dari syurga, kau hasut Qabil sehingga ia tega membunuh Habil yang masih saudaranya sendiri, ketika sedang sujud dalam sembahyang kau tiup Nabi Ayub as dengan asap beracun sehingga beliau sengsara untuk beberapa lama, kisah Nabi Daud as dengan perempuan Urya, Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai isterinya dan begitu juga beberapa Anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu.
Hai Iblis! Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah azza wa jalla, tapi aku diharamkan Allah menjawab salammu. Aku mengenalmu dengan baik wahai Iblis, Raja segala Iblis. Apa tujuanmu menemuiku?”.
Jawab Iblis : “Ya Nabi Allah! Janganlah engkau marah. Engkau dapat mengenaliku karena engkau adalah Khatamul Anbiya. Aku datang atas perintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam as hingga akhir zaman nanti. Ya Nabi Allah! Setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya, aku tidak berani menyembunyikannya”.
Kemudian Iblispun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata : “Ya Rasulullah! Sekiranya aku berdusta barang sepatahpun niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu”.
Ketika mendengar sumpah Iblis itu, Nabipun tersenyum dan berkata dalam hatinya, inilah kesempatanku untuk menyiasati segala perbuatannya agar didengar seluruh sahabat yang ada di majlis ini dan menjadi perisai seluruh umatku.
Pertanyaan Nabi (1) :
“Hai Iblis! Siapakah musuh besarmu?”
Jawab Iblis : “Ya Nabi Allah! Engkaulah musuhku yang paling besar di antara musuh-musuhku di muka bumi ini”.
Kemudian Nabipun memandang muka Iblis dan Iblispun gemetar karena ketakutan. Sambung Iblis : “Ya Khatamul Anbiya! Aku dapat merubah diriku seperti manusia, binatang dan lain-lain hingga rupa dan suarapun tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Andaikan aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu.
Aku cabut iktikad / niat anak Adam supaya menjadi kafir karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam, begitu juga aku berusaha menarik mereka kepada kekafiran, murtad atau munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku”.
Pertanyaan Nabi (2) :
“Hai Iblis! Apa yang kau perbuat terhadap makhluk Allah?”
Jawab Iblis : “Adalah satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, berbuai dengan makanan dan minuman, berbuat durhaka, aku lalaikan dengan harta benda, emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram.
Demikian juga ketika pesta di mana lelaki dan perempuan bercampur. Di sana aku lepaskan godaan yang besar supaya mereka lupa peraturan dan akhirnya minum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal, fikiran dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar, datang perasaan hasad dengki hingga perbuatan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam dan pencuri.
Apabila mereka sadar akan kesalahan mereka lalu hendak bertaubat dan berbuat amal ibadah, akan aku rayu supaya mereka membatalkannya. Semakin keras aku goda supaya mereka berbuat maksiat dan mengambil isteri orang. Jika hatinya terkena godaanku, datanglah rasa ria’, takabur, iri, sombong dan melengahkan amalnya. Jika lidahnya yang tergoda, maka mereka akan gemar berdusta, mencela dan mengumpat. Demikianlah aku goda mereka setiap saat”.
Pertanyaan Nabi (3) :
“Hai Iblis! Mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah bahkan menambah laknat yang besar dan siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai yang dikutuk Allah! Siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu?
Jawab Iblis : “Semuanya itu adalah anugerah dari Allah Yang Maha Besar. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi Ketua seluruh Malaikat dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke langit yang lebih tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini beribadah bersama para Malaikat beberapa waktu lamanya.
Tiba-tiba datang firman Allah SWT hendak menjadikan seorang Khalifah di dunia ini, maka akupun membantah. Lalu Allah menciptakan manusia yang pertama (Nabi Adam as) dan seluruh Malaikat diperintah supaya memberi hormat sujud kepada lelaki itu, hanya aku saja yang ingkar. Oleh karena itu, Allah murka kepadaku dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya itu berubah menjadi keji dan menakutkan. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di syurga dan dikaruniakan seorang permaisuri (Siti Hawa) yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka.
Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah khuldi, lalu keduanya diusir dari syurga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah (di Padang Arafah), hingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Qabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itupun aku masih belum puas dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat kelak.
Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia, tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah dan balasan pahala serta syurga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain tentang apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bid’ah dan kehancuran.
Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak diijinkan oleh Allah untuk naik ke langit dan mencuri rahasia karena banyak Malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku memaksa untuk naik, maka Malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran Malaikat itu dan semuanya terbakar menjadi abu, maka semakin beratlah pekerjaanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut manusia”.
Pertanyaan Nabi (4) :
Rasullullah bertanya “Hai Iblis! Apa yang pertama kali kau tipu dari manusia?”
Jawab Iblis : “Pertama kali aku palingkan iktikad / niatnya, imannya kepada kafir dan juga dari segi perbuatan, perkataan, kelakuan atau hatinya. Jika tidak berhasil juga, akan aku tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikuti kemauanku”.
Pertanyaan Nabi (5) :
“Hai Iblis! Jika umatku sholat karena Allah, apa yang terjadi padamu?”
Jawab Iblis : “Sungguh penderitaan yang sangat besar. Gemetarlah badanku dan lemah tulang sendiku, maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda manusia pada setiap anggota badannya.
Beberapa iblis datang pada setiap anggota badannya supaya malas sholat, was-was, lupa bilangan raka’atnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, merasa terburu-buru supaya cepat selesai sholatnya, hilang khusyuknya, matanya senantiasa melirik ke kanan dan ke kiri, telinganya senantiasa mendengar percakapan orang dan bunyi-bunyi yang lain.
Beberapa iblis yang lain duduk di belakang badan orang yang sembahyang itu supaya tidak kuat sujud berlama-lama, penat waktu duduk tahiyat dan dalam hatinya selalu merasa terburu-buru supaya cepat selesai sholatnya, itu semua membuat berkurangnya pahala. Jika para iblis tidak dapat menggoda manusia itu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan hukuman yang berat”.
Pertanyaan Nabi (6) :
“Jika umatku membaca Al-Qur’an karena Allah, apa yang terjadi padamu?”
Jawab Iblis : “Jika mereka membaca Al-Qur’an karena Allah, maka terbakarlah tubuhku, putuslah seluruh uratku lalu aku lari dan menjauh darinya”.
Pertanyaan Nabi (7) :
“Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu?”
Jawab Iblis : “Binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya”.
Pertanyaan Nabi (8) :
“Jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu?”
Jawab Iblis : “Ya Rasulullah! Inilah bencana yang paling besar bahayanya buatku. Apabila masuk awal bulan Ramadhan, maka memancarlah cahaya Arasy dan Kursi, bahkan seluruh Malaikat menyambut dengan suka cita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar serta tidak dicatat dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi, yakni Malaikat, bulan, bintang, burung dan ikan-ikan semuanya siang malam memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa. Satu lagi kemudian orang berpuasa ialah dimerdekakan pada setiap masa dari azab neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup manakala semua pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan dihembuskan angin dari bawah Arasy yang bernama Angin Syirah yang amat lembut ke dalam syurga. Pada hari umatmu mulai berpuasa, dengan perintah Allah datanglah sekalian Malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku, jin, syaitan dan ifrit lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas dan dirantai serta dimasukkan ke bawah bumi yang amat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah habis umatmu berpuasa, barulah aku dilepaskan dengan perintah agar tidak mengganggu umatmu. Umatmu sendiri telah merasa ketenangan berpuasa sebagaimana mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasanya”.
Pertanyaan Nabi (9) :
“Hai Iblis! Bagaimana seluruh sahabatku menurutmu?”
Jawab Iblis : “Seluruh sahabatmu termasuk musuh besarku. Tiada upayaku melawannya dan tiada satupun tipu daya yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata : “Seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit, jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk”.
Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq sebelum bersamamu, aku tidak dapat mendekatinya, apalagi setelah berdampingan denganmu. Dia begitu percaya atas kebenaranmu hingga dia menjadi wazirul a’zam. Bahkan engkau sendiri telah mengatakan jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Lagipula dia telah menjadi mertuamu karena engkau menikah dengan anaknya, Sayyidatina Aisyah yang juga banyak menghafal Hadits-haditsmu.
Adapun Sayyidina Umar bin Khatab, aku tidak berani memandang wajahnya karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam dengan seksama. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah seluruh tulang sendiku karena sangat takut. Hal ini karena imannya sangat kuat apalagi engkau telah mengatakan : “Jikalau ada Nabi sesudah aku, maka Umar boleh menggantikan aku”, karena dia adalah orang harapanmu serta pandai membedakan antara kafir dan Islam hingga digelar ‘Al-Faruq’.
Sayyidina Usman bin Affan, aku tidak bisa bertemu karena lidahnya senantiasa membaca Al-Qur’an. Dia penghulu orang sabar, penghulu orang mati syahid dan menjadi menantumu sebanyak 2 (dua) kali. Karena taatnya, banyak Malaikat datang menghampiri dan memberi hormat kepadanya karena Malaikat itu sangat malu kepadanya hingga engkau mengatakan : “Barangsiapa menulis Bismillaahirrahmaanirrahiim pada kitab atau kertas-kertas dengan tinta merah, niscaya mendapat pahala seperti pahala Usman mati syahid”.
Sayyidina Ali bin Abi Thalibpun aku sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang, tetapi sangat sopan santun, alim orangnya. Jika iblis, syaitan dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka karena dia sangat kuat beribadah dan beliau adalah golongan orang pertama yang memeluk agama Islam serta tidak pernak menundukkan kepalanya kepada berhala. Bergelar ‘Ali Karamullahu Wajhahu” dimuliakan Allah akan wajahnya dan juga ‘Harimau Allah’ dan engkau sendiri berkata : “Akulah negeri segala ilmu dan Ali itu pintunya”. Lagipula dia menjadi menantumu, aku semakin ngeri kepadanya”.
Pertanyaan Nabi (10) :
“Bagaimana tipu dayamu kepada umatku?”
Jawab Iblis : “Umatmu itu ada 3 (tiga) macam. Yang pertama, seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan laranganNya seperti kata Jibril as : “Ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat”. Yang kedua, umat tuan seperti tanah yaitu orang yang sabar, syukur dan ridha dengan karunia Allah. Berbuat amal saleh, tawakal dan kebajikan. Yang ketiga, umatmu seperti Fir’aun, terlampau tamak dengan harta dunia dan dihilangkan amal akhirat, maka akupun bersuka cita lalu masuk ke dalam badannya, aku putarkan hatinya ke lautan durhaka dan aku ajak kemana saja mengikuti kemauanku. Jadi dia selalu bimbang kepada dunia dan tidak mau menuntut ilmu, tidak pernah beramal saleh, tidak mau mengeluarkan zakat dan malas beribadah.
Lalu aku goda agar manusia minta kekayaan lebih dulu dan apabila diizinkan Allah dia menjadi kaya, maka aku rayu supaya lupa beramal, tidak membayar zakat seperti Qarun yang tenggelam dengan istana mahligainya. Bila umatmu terkena penyakit tidak sabar dan tamak, dia selalu bimbang akan hartanya dan berangan-angan hendak merebut kemewahan dunia, benci dan menghina kepada yang miskin, membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan”.
Pertanyaan Nabi (11) :
“Siapa yang serupa denganmu?”
Jawab Iblis : “Orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang yang belajar agama Islam”.
Pertanyaan Nabi (12) :
“Siapa yang membuat mukamu bercahaya?”
Jawab Iblis : “Orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu dan suka ingkar janji”.
Pertanyaan Nabi (13) :
“Apa yang kau rahasiakan dari umatku?”
Jawab Iblis : “Jika seorang Muslim buang air besar dan tidak membaca do’a terlebih dahulu, maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari”.
Pertanyaan Nabi (14) :
“Jika umatku bersatu dengan isterinya, apa yang kau lakukan?”
Jawab Iblis : “Jika umatmu hendak bersetubuh dengan isterinya dan membaca do’a pelindung syaitan, maka aku lari dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan isterinya dan bercampurlah benihku dengan benih isterinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar berbuat maksiat, malas pada kebaikan, durhaka. Ini semua karena kealpaan ibu bapaknya sendiri. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca Bismillah, aku santap makanannya lebih dulu daripadanya. Walaupun mereka makan, tidaklah mereka merasa kenyang”.
Pertanyaan Nabi (15) :
“Apa yang dapat menolak tipu dayamu?”
Jawab Iblis : “Jika berbuat dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, menangis menyesal akan perbuatannya. Apabila marah, segeralah mengambil air wudhu’, maka padamlah marahnya”.
Pertanyaan Nabi (16) :
“Siapakah orang yang paling engkau sukai?”
Jawab Iblis : “Lelaki dan perempuan yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak atau bulu ari-ari (bulu kemaluan) selama 40 hari. Di situlah aku mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai seperti pijat pada bulu itu”.
Pertanyaan Nabi (17) :
“Hai Iblis! Siapakah saudaramu?”
Jawab Iblis : “Orang yang tidur meniarap / telungkup, orang yang matanya terbuka di waktu Subuh tetapi menyambung tidur lagi. Lalu aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu Dzuhur, Asar, Maghrib dan Isya’, aku beratkan hatinya untuk sholat”.
Pertanyaan Nabi (18) :
“Apa yang dapat membinasakan dirimu?”
Jawab Iblis : “Orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Qur’an dan sholat tengah malam”.
Pertanyaan Nabi (19) :
“Hai Iblis! ?” Apa yang dapat memecahkan matamu?”
Jawab Iblis : “Orang yang duduk di dalam masjid dan beri’tikaf di dalamnya”.
Pertanyaan Nabi (20) :
“Apa lagi yang dapat memecahkan matamu?”
Jawab Iblis : “Orang yang taat kepada kedua ibu bapaknya, mendengar kata mereka, membantu makan, pakaian mereka selama mereka hidup, karena engkau telah bersabda : Syurga itu di bawah tapak kaki ibu”.
(Dikutip dari : KH. Abdullah Gymnastiar, Muhasabah Kiat Sukses Introspeksi Diri, Penerbit Difa Press, September 2006)
RUKUN MELAKSANAKAN SHALAT

RUKUN MELAKSANAKAN SHALAT

RUKUN SHALAT :

 • Niat
 • Berdiri bagi yang mampu
 • Takbiratul Ikhram
 • Membaca Al-Fatihah
 • Ruku'
 • I'tidal
 • Sujud
 • Duduk diantara 2 sujud
 • Duduk Tasyahud akhir
 • Membaca tasyahud akhir
 • Membaca Shalawat Nabi
 • Salam
 • Tertib


ADAPUN ke 13 RUKUN SHALAT ITU DIBAGI LAGI MENJADI 3 YAITU :

 • RUKUN QALBI (HATI)
 • QAULI (UCAPAN ATAU BACAAN)
 • FIKLI (PERBUATAN)


RUKUN QALBI : rukun shalat yang dikerjakan oleh hati, meliputi

 • Niat
 • Tertib


RUKUN QAULI : rukun shalat yang dilakukan dengan mengucapkan bacaan, meliputi

 • Takbiratul ikhram (membaca Allahu Akbar)
 • Membaca surat Al-Fatihah
 • Membaca Tasyahud akhir
 • Membaca Shalawat Nabi, dan
 • Salam


RUKUN FIKLI : rukun shalat yang dilakukan dengan perbuatan, meliputi

 • Berdiri bagi yang mampu
 • Ruku'
 • I'tidal
 • Sujud
 • Duduk diantara dua sujud
 • Duduk Tasyahud akhir
RANGKAIAN BIMBINGAN PERNIKAHAN

RANGKAIAN BIMBINGAN PERNIKAHAN

RUKUN ISLAM :

 • Mengucap dua kalimah syahadah.
 • Mendirikan solat.
 • Berpuasa di bulan Ramadhan.
 • Menunaikan zakat.
 • Menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu.


RUKUN IMAN :

 • Beriman kepada ALLAH SWT
 • Beriman kepada Malaikat-malaikat
 • Beriman kepada Kitab-kitab
 • Beriman kepada Rasul-rasul
 • Beriman kepada Hari Kiamat
 • Beriman kepada Qada dan Qadar


RUKUN NIKAH :

 • Ada calon mempelai pengantin pria dan wanita
 • Ada wali pengantin perempuan
 • Ada dua orang saksi pria dewasa
 • Ada ijab qabul
 • Ada mahar


SYARAT SAH NIKAH :
1. Mempelai Laki-Laki / Pria

 • Agama Islam
 • Tidak dalam paksaan
 • Pria / laki-laki normal
 • Tidak punya empat atau lebih istri
 • Tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh
 • Bukan mahram calon istri
 • Yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi
 • Cakap hukum dan layak berumah tangga
 • Tidak ada halangan perkawinan


2. Mempelai Perempuan / Wanita

 • Beragama Islam
 • Wanita / perempuan normal (bukan bencong/lesbian)
 • Bukan mahram calon suami
 • Mengizinkan wali untuk menikahkannya
 • Tidak dalam masa iddah
 • Tidak sedang bersuami
 • Belum pernah li’an
 • Tidak dalam ibadah ihram haji atau umrah


3. Syarat Wali Mempelai Perempuan

 • Pria beragama islam
 • Tidak ada halangan atas perwaliannya
 • Punya hak atas perwaliannya


4. Syarat Bebas Halangan Perkawinan Bagi Kedua Mempelai

 • Tidak ada hubungan darah terdekat (nasab)
 • Tidak ada hubungan persusuan (radla’ah)
 • Tidak ada hubungan persemendaan (mushaharah)
 • Tidak Li’an
 • Si pria punya istri kurang dari 4 orang dan dapat izin istrinya
 • Tidak dalam ihram haji atau umrah
 • Tidak berbeda agama
 • Tidak talak ba’in kubra
 • Tidak permaduan
 • Si wanita tidak dalam masa iddah
 • Si wanita tidak punya suami


5. Syarat-Syarat Syah Bagi Saksi Pernikahan/Perkawinan

 • Pria / Laki-Laki
 • Berjumlah dua orang
 • Sudah dewasa / baligh
 • Mengerti maksud dari akad nikah
 • Hadir langsung pada acara akad nikah


6. Syarat-Syarat/Persyaratan Akad Nikah Yang Syah :

 • Ada ijab (penyerahan wali)
 • Ada qabul (penerimaan calon suami)
 • Ijab memakai kata nikah atau sinonim yang setara.
 • Ijab dan kabul jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihrom haji/umroh.


PANTANGAN/LARANGAN Dalam Pernikahan/Perkawinan

 • Ada hubungan mahram antara calon mempelai pria dan wanita
 • Rukun nikah tidak terpenuhi
 • Ada yang murtad keluar dari agama islam


20 Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah.

20 Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah.

Sifat Wajib
Maksud
Sifat
 Wujud
Ada
Nafsiah
Qidam
Terdahulu
Salbiah
Baqa
Kekal
Salbiah
Mukhalafatuhu lilhawadis
Berbeda dengan makhluk-Nya
Salbiah
Qiyamuhu binafsih
Berdiri sendiri
Salbiah
Wahdaniyat
Esa (satu)
Salbiah
Qudrat
Kuasa
Ma'ani
Iradat
Berkehendak (berkemauan)
Ma'ani
Ilmu
Mengetahui
Ma'ani
Hayat
Hidup
Ma'ani
Sam'un
Mendengar
Ma'ani
Basar
Melihat
Ma'ani
Kalam
Berbicara
Ma'ani
Kaunuhu qaadiran
Keadaan-Nya yang berkuasa
Ma'nawiyah
Kaunuhu muriidan
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan
Ma'nawiyah
Kaunuhu 'aliman
Keadaan-Nya yang mengetahui
Ma'nawiyah
Kaunuhu hayyan
Keadaan-Nya yang hidup
Ma'nawiyah
Kaunuhu sami'an
Keadaan-Nya yang mendengar
Ma'nawiyah
Kaunuhu bashiiran
Keadaan-Nya yang melihat
Ma'nawiyah
Kaunuhu mutakalliman
Keadaan-Nya yang berbicara
Ma'nawiyah


Sifat Mustahil
Maksud
Adam
Tiada
Huduts
Baru
Fana
Berubah-ubah (akan binasa)
Mumathalatuhu lilhawadith
Menyerupai sesuatu
Qiamuhu bighairih
Berdiri-Nya dengan yang lain
Ta'addud
Lebih dari satu (berbilang)
Ajzun
Lemah
Karahah
Tidak berkemauan (terpaksa)
Jahlun
Bodoh
Al-Maut
Mati
Sami
Tuli
Al-Umyu
Buta
Al-Bukmu
Bisu
Kaunuhu ajizan
Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhu mukrahan
Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
Kaunuhu jahilan
Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhu mayitan
Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhu ashamma
Keadaan-Nya yang tuli
Kaunuhu a'maa
Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhu abkam
Keadaan-Nya yang bisu

Cara Mencari Uang Lewat Internet Tanpa Modal

Cara Mencari Uang Lewat Internet Tanpa Modal tahun 2014


Belajar internet marketingJaman sekarang bisnis di internet adalah bisnis yang memiliki peluang yang sangat besar.Hampir semua orang sekarang menggunakan internet.Tua,Muda, Dewasa bahkan anak kecil sekalipun sudah akrab dengan internet.Jual beli di internet berkembang pesat saat ini.Maka dari itu, kita harus mengambil peluang tersebut.

Mau tau Cara Mencari Uang Lewat Internet Tanpa Modal ? di tahun 2014 persaingan untuk mencari uang lewat internet atau yang lebih dikenal dengan internet marketing sangat ketat, jika kira kira ilmu kurang, bsia langsung tertinggal.

 Dimana mencari Uang Lewat Internet Tanpa Modal


Asian Brain merupakan tempat seperti sekolah, bedanya adalah ini adalah sekolah online yang didirikan dengan maksud untuk membantu temen-temen yang ingin mempunyai penghasilan melalui internet.Anne Ahira sebagai pendiri sekolah online ini menggunakan metode pembelajaran dengan media Video latihan dan modul bahasan sehingga memudahkan kita untuk mengerti dan mempraktekkannya langsung.

Apa yang sudah saya dapat dari hasil belajar sama Asian BrainIni adalah print screen saya hari ini, anda bisa melihat berapa penghasilan saya setelah masuk asian brain, apakah anda ingin berpenghasilan seperti saya, rata rata 2000 dolar perbulan atau sekitar 20 juta perbulan. Dan ini adalah asli, bukan fotoshop atau editan.

Anda bisa membuktikan sndiri, karena bukti bukti tidak pernah bohong, inilah saatnya anda lepas dari keterbelengguan finansial. Perusahaan mana yang mau menggaji 20 juta perbulan, tapi anda bisa mencari sendiri cuma dengan fasilitas internet.

Cara Mencari Uang Lewat Internet Tanpa Modal 


Bila anda berminat silahkan bergabung dengan Asian Brain melalui link yang sudah saya sediakan nanti diakhir artikel ini. Ingat suskses di tentukan oleh diri kita sendiri bukan oleh orang lain, Asian Brain hanyalah jalan dan andalah yang akan menempuhnya bukan orang lain. tetap tekun, sabar, kerja keras, bedoa dan tawakal adalah kunci dari segala keberhasilan dalam berusaha.

Pelajari Selengkapnya disini:


Itulah Cara Mencari Uang Lewat Internet Tanpa Modal semoga hasil tulisan ini memberi manfaat kepada anda, sekali lagi kalau anda berminat silahkan klik link di bawah ini

Daftar Asian Brain

Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Publisher Adsense

Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Publisher Adsense

Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Publisher Adsense

Saya telah mendengar ada begitu banyak blogger yang telah susah payah berusaha mendaftar menjadi publisher Adsense, tapi setelah disetujui dan telah memasang iklan di blog mereka, pada akhirnya akun mereka dinonaktifkan atau dibanned karena sengaja atau pun tidak sengaja telah melanggar TOS atau Kebijakan Google Adsense.

Memang dibanned-nya akun Adsense adalah salah satu momok yang paling ditakuti oleh para publisher Adsense. Meskipun demikian, saya memiliki keyakinan, selama kita tidak melanggar kebijakan dari Google, maka akun kita akan aman-aman saja, dan harapan untuk berhasil mendulang dolar dari program ini pun semakin terbuka lebar.

Untuk mempelajari kebijakan Google langsung dari sumbernya, silakan anda membaca Kebijakan Google Adsense. Tapi, sebagai pengingat dan upaya kehati-hatian, di sini saya mencoba menjelaskan beberapa kesalahan dan pelanggaran yang kerap menjadi penyebab akun Adsense menjadi dibanned.

Inilah beberapa hal tersebut, yang sebisa mungkin harus dihindari dan tidak melakukannya:
 1. Jangan pernah merubah kode Adsense. Selain ini jelas melanggar, menurut saya hal ini juga tidak perlu. Adsense telah menyediakan banyak variabel yang bisa kita sesuaikan dengan tampilan dan kebutuhan untuk blog kita, seperti mengatur warna link, warna backgrund, border dan lain sebagainya. Untuk kotak pencarian memang pilihannya agak terbatas, tapi tetap kita tidak boleh mengubah kode yang ada. Mengenai merubah kode ini, ada banyak yang bingung dengan mem-parse kode untuk menempatkan iklan di dalam postingan, apakah dengan parse kode itu juga termasuk mengubah kode? Saya jawab: tidak! Karena sebenarnya mem-parse itu tidak mengubah kode, hanya merubah bahasa dari JavaScript ke ke HTML.
 2. Jangan mengklik iklan sendiri atau menyuruh teman untuk melakukan klik. Ini hal yang sangat krusial dan paling banyak menjadi penyebab akun Adsense dibanned. Hal ini termasuk menggunakan tools untuk melakukan klik otomatis dan lain sebagainya. Mungkin kita berpikir, darimana Google tahu jika suatu klik itu valid atau tidak. Percayalah, Google memiliki seperangkat sumber daya yang mumpuni yang dengan mudah mendeteksi jika terjadi kecurangan dalam ini. So, jangan lakukan, atau akun anda akan hangus dengan cepat.
 3. Jangan memberi label pada iklan semaunya. Saya masih melihat beberapa blogger yang memberi label pada kotak iklan Adsense (biasanya jika dipasang di sidebar) dengan label bermacam-macam, seperti "Informasi Penting", atau "Info Menarik" dan lain sebagainya. Hal ini tidak boleh sama sekali. Jika memang ingin menambahkan label, Google hanya membolehkan label "Sponsored Link" dan "Advertisements". Label lain sama sekali tidak diperkenankan.
 4. Jangan menempatkan lebih dari 3 unit iklan pada satu halaman. Itulah batas maksimal yang diperbolehkan oleh Google. Memang sekalipun kita memasang lebih dari 3, maka iklan tidak akan tampil. Tapi demi menjaga keutuhan akun, hal ini harus kita hindari.
 5. Jangan mengatur agar klik pada iklan terbuka di halaman baru secara default. Jika anda telah terlanjur membuat kode agar semua link terbuka pada halaman baru atau frame, maka segeralah rubah. Adsense menginginkan agar iklan harus terbuka di halaman yang sama. Jadi, kalau kita melanggar, banned pasti di depan mata.
 6. Jangan pernah mengirimkan iklan Adsense via email. Email berformat html dapat menampilkan dengan baik iklan Adsense, tapi jika Google menemukan ada klik yang berasal dari email, maka dalam waktu singkat akun akan dinonaktifkan.
 7. Jangan menyandingkan Adsense dengan program Contextual Ads lainnya. Rupanya Adsense tidak mau dimadu. Dan hal ini juga berlaku untuk layanan pencarian. Jangan memasang layanan pencarian selain pencarian Google di situs yang sama. Sampai saat ini, yang saya tahu hanya Chitika yang diijinkan oleh Google untuk bersanding bersama-sama Adsense, sedangkan yang lainnya, sebaiknya jangan coba-coba.
 8. Tidak perlu membuat banyak akun Adsense. Satu akun Adsense cukup untuk banyak situs. Anda tidak perlu membuat lebih dari satu. Pada dasarnya satu orang tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu akun Adsense. Jika pun kita memakai nama dan ID orang lain, jika sampai ketahuan bahwa sebenarnya itu dikelola oleh satu orang, itu akan sangat berbahaya bagi keutuhan semua akun Adsense yang dimiliki. Jika anda memiliki alasan bahwa jika memiliki lebih dari satu akun, ketika satu akun dibanned anda masih memiliki yang lain, menurut saya itu juga tidaklah 100% tepat. Percayalah, sebanyak apapun anda memiliki akun Adsense, jika ada pelanggaran, maka semua akun itu juga akan dibanned.
 9. Jangan pernah menyetel Adsense sebagai iklan alternatif dari program lainnya. Semisal di Chitika, kita bisa mengatur agar apabila tidak ada iklan yang relevan dengan keyword konten kita, maka kita bisa mengisinya dengan iklan dari program lain, seperti Adsense misalnya. Tapi, Adsense rupanya tidak mau diperlakukan sebagai alternatif kedua dalam hal ini. Jadi jangan coba-coba lakukan hal tersebut jika ingin awet menjadi publisher Adsense.
 10. Jangan memasang iklan Adsense berdampingan dengan gambar, tulisan yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman pembaca. Seperti misalnya, kita memasang iklan berbentuk gambar/multimedia berhimpitan (berdekatan) dengan image yang sengaja kita pasang, ini akan membuat pembaca salah paham dan mungkin mengira bahwa iklan yang muncul adalah bagian dari konten, dan hal itu tidak diperbolehkan. Jadi, aturlah posisi iklan agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman tersebut.
 11. Jangan meletakkan iklan Adsense selain di halaman konten. Halaman yang saya maksud di sini adalah misalnya halaman "selamat datang", "terima kasih", "privasi policy" atau halaman "error" mungkin. dan lain sebagainya. Adsense tidak mengijinkan kita menaruh kode Adsense pada halaman-halaman tersebut.
Itulah beberapa hal yang perlu kita ingat-ingat untuk tidak melakukannya, untuk menjaga keutuhan akun Adsense yang kita miliki. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari Google Adsense, anda bisa membaca tips sukses Adsense, atau jika ingin mencari alternatif lain mencari uang melalui blog, silakan pelajari cara mendapatkan uang dari blog.

Salam sukses buat kita semua. Jika anda juga ingin berbagi pengalaman tentang Adsense, silakan berdiskusi dengan memberikan komentar yang relevan.

11 Cara Google AdSense Mendeteksi Invalid Klik

11 Cara Google AdSense Mendeteksi Invalid Klik

11 Cara Google AdSense Mendeteksi Invalid Klik

1. Alamat IP.
Jika seseorang atau anda meng-klik iklan yang berasal dari alamat IP yang sama dengan yang digunakan untuk mengakses akun AdSense anda, account anda ditandai.

2. Klik Melalui Rate/ Click Through Rate (CTR).
Biasanya, Klik Rate seharusnya tidak lebih dari 10%. Jika tidak, Google akan menandai akun anda. Untuk informasi anda, CTR normal harus berkisar antara 0,5% – 10%.

3. Lokasi. 
Google memiliki perangkat lunak pelacakan dan teknologi yang sangat baik. Mereka bisa melacak asal lalu lintas hingga ke kota kecil. Jadi, menggunakan komputer yang berbeda dengan alamat IP yang berbeda tidak mengamankan apapun. Jadi, jangan mencoba untuk mengklik iklan anda dari berbagai internet cafe atau warnet (warung internet). Itu akan membunuh anda.

4. Cookie.
Kebanyakan pengguna rumah tidak menggunakan alamat IP statis untuk koneksi internet. Pada kebanyakan kasus hanya memutuskan sambungan internet dan menyambungkan kembali akan memberikan IP Address baru. Tapi ingat, Google telah menetapkan cookie di komputer anda. Mereka dapat melacak cookies tersebut dan melihat apakah mereka berasal dari komputer yang sama.

5. Pola Klik Ilegal 1.
Hal ini juga mencurigakan, ketika ada pengunjung yang klik iklan ada, setelah klik mereka langsung meninggalkan website anda (hit and run). Pengunjung normal biasanya melihat-lihat isi website terlebih dahulu, setelah mereka melihat ada iklan yang membuat mereka tertarik baru ada kemungkinan klik tersebut adalah klik yang natural.

6. Pola Klik Ilegal 2.
Ada visitor yang sering kali klik iklan pada alamat website yang sama tetapi sangat jarang/ tidak pernah klik iklan AdSense pada website lain.

7. Pola Klik Ilegal 3.
Visitor atau pengunjung yang mengunjungi dan sering klik iklan sebuah website yang berasal dari bookmark komputernya atau mengetik langung pada alamat website di browser. Sedangkan pada website lainnya dia hampir tidak pernah klik iklan AdSense yang lain.

8. Layanan Google yang lain. 
Selain Google Adsense, Google juga menyediakan serangkaian layanan kepada kita. Jangan hanya berpikir bahwa itu aman jika anda tidak pernah login dalam akun AdSense anda lalu klik pada iklan anda sendiri. Apa layanan Google yang lain yang mereka sediakan untuk kita? Berikut adalah beberapa layanan dari mereka : Gmail (sebagian besar masyarakatnya menggunakannya), Google Earth, Google Calendar, Google Search, Google Toolbar, Google Talk, Google Sitemap, Google Desktop, Blogger, Youtube, bahkan mungkin browser mereka sendiri ( Google Chrome) .

9. Peringkat situs web anda pada mesin pencari.
Website anda tidak terindeks pada setiap mesin pencari, tidak terhubung dengan situs web terkemuka, tetapi mendapatkan pengunjung yang tinggi secara konsisten? Bagaimana pengunjung dapat mengakses website anda dan mengklik iklan anda? Itu akan membuat Google mencium bau kematian. 

10. Bujukan dalam bentuk tulisan.
Bagaimana tentang “Silahkan klik link di bawah ini” atau “Donasi ke situs kami dengan mengklik iklan“? cara-cara Semacam ini tidak sejalan dengan TOS Google. Google dapat menggunakan mesin pencari mereka, atau bahkan manusia (agen nya google ) untuk mengecek situs anda dari waktu ke waktu.

11.Konversi dari Pengiklan (Advertiser).
Jika ada klik iklan dari visitor maka kita akan mendapatkan pendapatan. Tapi apakah itu membawa keuntungan ke pengiklan? maksudnya adalah jika ada pengunjung website kita yang klik iklan dengan sukarela menuju ke website pengiklan, lalu visitor tersebut betah berlama-lama di website pengiklan dan atau mungkin membeli produk atau berlangganan sesuatu pada dari website si pengiklan, mungkin itu akan menguntungkan bagi pengiklan (Advertiser). Jika tidak, berarti anda berada dalam kesulitan. Pertama hits Smart-Pricing, maka akun AdSense anda dinonaktifkan. Jangan terlalu berupaya untuk meningkatkan CTR sebesar-besarnya (menggunakan tampilan website yang agak sedikit menipu pengunjung yang secara tidak langsung untuk sedikit memaksa klik iklan pada website anda) yang ternyata berujung Banned Google. Lebih baik pelan tapi pasti memperbanyak visitor.

Pantai Bali, Salah Satu Pantai Bugil di Dunia

Pantai Bali, Salah Satu Pantai Bugil di Dunia

Pantai Bali, Salah Satu Pantai Bugil di Dunia

Melakukan aksi telanjang di tempat umum memang dilarang, karena tak semua orang bisa menerima jika ada orang lain yang telanjang di dekatnya. Tapi salah satu tempat yang dianggap begitu normal untuk aksi memamerkan tubuh adalah pantai.

Dan tahukah kamu kalau di dunia ini ada pantai-pantai yang menjadi favorit orang-orang untuk telanjang? Uniknya lagi ternyata pantai Kuta masuk lho! Dilansir ranker.com dan berbagai sumber, berikut di antaranya. Jangan berkunjung di sini jika kamu belum dewasa dalam pikiran dan perbuatan ya! 

1. Pantai Anse de Grande Saline - St.Barths
Lokasi pantai cantik ini ada di Saint Barthelemy dan memiliki suasana yang tenang dan sepi. Hamparan pasir putih di pantai ini bisa kamu lihat sepanjang tahun tanpa ditutupi oleh lautan manusia. Di Anse de Grande Saline bahkan juga ada rawa-rawa cantik yang menjadi habitat dari burung tropis. Lokasinya yang jauh dari keramaian kota sehingga sepi membuat banyak para penggemar berjemur sambil bugil sering berkunjung di sini. (ran/aia)

2. Pantai Baker - San Fransisco
Letak pantai ini ada di semenanjung San Fransisco, California - Amerika Serikat. Ada di tepian Samudera Pasifik, pantai Baker memilki panjang 800 meter yang dimulai tepat di jembatan Golden Gate. Jika kamu berkunjung di bagian utara pantai Baker, kamu akan melihat para turis telanjang karena sangat banyak orang memilih bugil sambil menikmati pemandangan menatap Golden Gate. Bahkan di tahun 1986-1990, pernah digelar Festival Burning Man di sini.

3. Pantai Gunnison - New Jersey
Kebudayaan Amerika Serikat yang sudah begitu maju dan liberal memang memberikan kebebasan setiap manusia untuk melakukan berbagai hal termasuk beraksi bugil di depan umum. Dan salah satu lokasi yang dilegalkan untuk telanjang di depan umum adalah pantai Gunnison yang terletak di New Jersey. Bahkan pantai ini menjadi bagian dari Gateway National Recreation Area.

4. Pantai Haulover - Florida
Pantai Haulover yang terletak di sebelah utara Miami ini juga merupakan salah satu pantai bugil yang dilegalkan di Amerika Serikat. Haulover menjadi tempat favorit mereka yang menyukai berjemur di pantai sambil telanjang. Bahkan turis tak hanya datang dari Florida Utara lantaran ada juga yang dari Kanada dan Eropa.

5. Pantai Kuta - Bali
Mungkin ini tidak resmi. Tapi rupanya beberapa orang penyukai berjemur sambil telanjang menganggap pantai Kuta di Bali itu sebagai salah satu lokasi favorit untuk bugil. Meskipun memang tidak setiap waktu bisa beraksi telanjang di Kuta, mengingat budaya Timur yang masih lekat di Indonesia, ada saja turis yang berjemur sambil bugil di beberapa area Kuta. Hmm, bagaimana menurutmu? Setuju atau tidak?

Artis Indonesia Yang Bisa Melihat Mahkluk Gaib

Artis Indonesia Yang Bisa Melihat Mahkluk Gaib

Artis Indonesia Yang Bisa Melihat Mahkluk Gaib

Memiliki indra keenam yang membuat seseorang mampu melihat penampakan makhluk halus, tak selalu menjadi sesuatu yang istimewa. Beberapa selebritis merasa kemampuan tersebut justru membuat mereka takut. Meskipun ada yang berani menggunakannya, tapi tak sedikit yang berharap dapat 'membuang' kemampuan tersebut.

"Aku menyadari punya indra keenam sejak SD. Suka takut sendiri pas ngelihat penampakan-penampakan yang menyeramkan," ujar Jenny Cortez saat dihubungi KapanLagi.com®, Minggu (6/9).

Jenny ingin sekali menghilangkan kemampuannya tersebut. "Kalau misalnya boleh milih mending nggak punya. Sampai sekarang aja masih takut," lanjutnya.

Pemain film KUTUKAN ARWAH SANTET ini harus berdamai dengan indra keenam yang dimilikinya. "Untungnya bisa dapat job karena kemampuan ini. Aku jadi lebih berani, karena pasti ada yang dampingin," jelasnya.

Pengalaman yang tidak bisa dilupakannya adalah ketika harus masuk UGD usai syuting di UGD. Jenny harus melakukan adegan bercinta di ruang UGD. Syuting benar-benar dilakukan di salah satu rumah sakit. Syuting tersebut memakan waktu dari pagi sampai pagi lagi. Pulangnya, saat menyetir mobil, Jenny merasa diikuti dari lokasi, Jenny merasa seperti dicekik. Niat untuk pulang ke rumah diurungkan, Jenny langsung memutar balik mobil ke arah RS Tebet. Dan akhirnya pingsan di UGD.

Pengalaman lain yang membuatnya tertantang adalah pengalaman mistis di lokasi film Tol Cipularang KM 97. Jenny berperan sebagai Nyi Songka. Pulang syuting, saat Jenny masuk kamar, ada sesuatu di belakang. Jenny mendengar suara seperti pintu dibuka hingga dia tak berani tidur sendiri. Akhirnya tidur ditemani pembantu sampai pagi.

Artis cantik Donita juga punya keinginan yang sama dengan Jenny. Karena kerap dibuat takut dengan penampakan yang mengerikan, Donita berharap kemampuan indra keenamnya bisa diminimalkan. Donita mengaku sering melihat makhluk halus ketika berada di banyak tempat. Bahkan ketika dia sedang melaukan syuting.

"Aku emang punya sixth sense, dulu takut kalo ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu. Sampai sekarang masih tetap takut, pernah beberapa kali syuting ngeliat yang kayak gitu. Tapi ga terlalu lagi," ucap Donita beberapa waktu lalu.

Seringnya mengalami hal tersebut membuat Donita trauma. Akhirnya pemeran sinetron CINTA FITRI ini memilih untuk melakukan hypnoterapi untuk mengurangi efek trauma yang dialami. "Itu jadi trauma, sekarang lagi coba hypnoterapi udah dari setahun lalu, dan sekarang ga se-histeria dulu," tuturnya.

Kemampuan indera keenam ternyata telah dimiliki Zhe Zhe Shahab. Zhe Zhe mengaku mempunyai kemampuan melihat dan merasakan hal yang gaib sejak menstruasi, tepatnya usia 12 tahun. Bahkan kemampuan tersebut hingga kini masih melekat, sampai-sampai dirinya kerasukan benaran di film ROH.

"Ya, jadi saat adegan saya lari-lari ke hutan tiba-tiba saya ngga sadarkan diri. Tahu-tahu siuman. Eh, ternyata saya nggak sadar cukup lama, 20 menit!" katanya pada KapanLagi.com®.

Saat ditanya dari mana kemampuan indera keenam itu, Zhe mengaku bahwa kelebihan ini didapat dari orang tuanya. "Rupanya indera keenam itu turun temurun dari pihak mama. Soalnya mama dan tante juga punya," ucapnya lalu tersenyum.

Zhe Zhe mampu menaklukkan ketakutannya hingga tak berfikir menghilangkan kemampuan indra keenamnya tersebut.

Berbeda dengan pengalaman Julia Perez. Dari awal Jupe sudah percaya bahwa ada dunia lain di luar dunia fana yang dihuni manusia. Namun, Jupe tidak pernah melihat penampakan secara langsung. Demi film RUMAH BEKAS KUBURAN, dan mendapat pengakuan sebagai titisan Suzana, Jupe melakukan sembilan ritual yang diminta Clift Sangra agar boleh menyebut dirinya sebagai titisan Suzana.

Setelah melakukan ritual-ritual tersebut, Jupe mengaku indra keenamnya terbuka. Jupe sering melihat penampakan. Yang paling nyata, saat mengunjungi kamar hotel di Pelabuhan Ratu yang dikenal sebagai persinggahan Roro Kidul, Jupe mengaku melihat lukisan Roro Kidul berkedip kepadanya. Saking banyaknya melihat penampakan setelah itu, Jupe enggan menceritakan satu persatu pengalamannya.